บริการ E-Service เพื่อประชาชน

แบบฟอร์มยื่นขอข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพรานกระต่าย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย สามารถตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้การบริการของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ดังนั้น ในการยื่นคำร้องขอข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ท่านจึงจำเป็นต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามความเป็นจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และต่อหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดส่วนบุคคล

โปรดระบุข้อมูลของคุณ


รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องการขอ

โปรดระบุรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการขอ