ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่ายฯ

เผยแพร่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ –
…………………………………………………..