ประกาศ กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เผยแพร่

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่ายและนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย
……………………………………….