ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เขตเลือกตั้งที่ 1

เผยแพร่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย
เขตเลือกตั้งที่ 1
…………………………………………………………….

 1. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ ตำบลพรานกระต่าย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  หมู่ 1 ตำบลพรานกระต่าย ยกทั้งหมู่ (เฉพาะในเขตเทศบาล)
  หมู่ 11 ตำบลพรานกระต่าย ยกทั้งหมู่ (เฉพาะในเขตเทศบาล)

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ เต็นท์บริเวณหมวดการทางพรานกระต่าย
  ………………………………………………………………………

 2. หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ ตำบลพรานกระต่าย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  บ้านเลขที่ 53 ถึง บ้านเลขที่ 282 หมู่ 10 ตำบลพรานกระต่าย

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรียญวัดกุฏิการาม (ฝั่งตะวันออก)
  ………………………………………………………………………

 3. หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ ตำบลพรานกระต่าย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  บ้านเลขที่ 282/1 ถึง บ้านเลขที่ 506 หมู่ 10 ตำบลพรานกระต่าย

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรียญวัดกุฏิการาม (ฝั่งตะวันตก)
  ………………………………………………………………………

 4. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  หมู่ 1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ยกทั้งหมู่ (เฉพาะในเขตเทศบาล)

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์บ้านบ่อมะเฟือง
  ………………………………………………………………………

 5. หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  หมู่ 3 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ยกทั้งหมู่

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรียญวัดไตรภูมิ
  ………………………………………………………………………

 6. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ได้แก่ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  หมู่ 6 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ยกทั้งหมู่

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธาราม
  ………………………………………………………………………

 7. หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ได้แก่ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
  หมู่ 12 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ยกทั้งหมู่

  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ. วัดไตรภูมิ)
  ………………………………………………………………………