ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. .....

เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการตราร่างเทศบัญญัติฯ ที่จะบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลพรานกระต่าย และซักถามประเด็นข้อสงสัย โดยขอความร่วมมือจากทุกท่านในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรและใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
admin
Site Admin
โพสต์:1
ลงทะเบียนเมื่อ:22 ต.ค. 2018, 21:08
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. .....

โพสต์ โดย admin » 23 ต.ค. 2018, 11:51

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้ยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. .... ขึ้น จึงขอแจ้งข้อมูลของร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยความตามร่างเทศบัญญัติฯ นี้ จะมุ่งเน้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ จึงเห็นเป็นการจำเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันได้แก่ มูลฝอยที่มีสภาพขังน้ำได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ เป็นต้น

ในการนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเทศบัญญัตินี้ได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- ตู้รับความคิดเห็น หรือตู้ ปณ. 11 อำเภอพรานกระต่าย
- สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
- โทรศัพท์หมายเลข 0 5576 1062 (กองวิชาการและแผนงาน)
- โทรศัพท์หมายเลข 0 5576 1791 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- อสม. ประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลทุกชุมชน
- กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี้ หรือทาง Fan Page Facebook เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
- E-Mail เทศบาลตำบลพรานกระต่าย pktlocal@gmail.com
แนบไฟล์
ร่างเทศบัญญัติกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย.pdf
(831.12KiB)ดาวน์โหลดแล้ว 508 ครั้ง