ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร