01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 

animated bullet 26

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565)

animated bullet 26รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

animated bullet 26รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

animated bullet 26การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

animated bullet 26รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

animated bullet 26รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

animated bullet 26แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

animated bullet 26รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

animated bullet 26แผนบริการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

animated bullet 26ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

animated bullet 26 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง

animated bullet 26 แผนบริการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel