previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 DSC0045

 

 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับพนักงานในการปฏิบัติงาน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี ของบุคลากร เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อีกทั้งเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามลุวัตถุประสงค์ ตลอดจน เป็นการดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำคัญด้วยความละเอียดรอบคอบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ด้วยความเป็นธรรม เพื่อให้ผลการประเมินสามารถนำไปสู่การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คะแนนตามมิติและตัวชี้วัด (๙๐ คะแนน)

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ คะแนนที่ได้ ๒๕ คะแนน

มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ คะแนนที่ได้ ๒๕ คะแนน

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คะแนนที่ได้ ๑๕ คะแนน

มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร คะแนนที่ได้ ๒๐ คะแนน

รวมคะแนน ๘๕ คะแนน

คะแนนการประเมินมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ (๑๐ คะแนน)

รวมคะแนน ๑๐ คะแนน

รวมคะแนนทั้งสิ้น ๙๕ คะแนน

_DSC0044.jpg_DSC0045.jpg_DSC0047.jpg_DSC0050.jpg_DSC0052.jpg_DSC0053.jpg_DSC0055.jpg_DSC0056.jpg_DSC0057.jpg_DSC0058.jpg_DSC0059.jpg_DSC0060.jpg_DSC0063.jpg_DSC0065.jpg_DSC0067.jpg_DSC0068.jpg_DSC0070.jpg_DSC0076.jpg

 

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง