0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 DSC0356

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

       เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับพนักงานในการปฏิบัติงาน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี ของบุคลากร เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อีกทั้งเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามลุวัตถุประสงค์ ตลอดจน เป็นการดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำคัญด้วยความละเอียดรอบคอบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ด้วยความเป็นธรรม เพื่อให้ผลการประเมินสามารถนำไปสู่การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คะแนนตามมิติและตัวชี้วัด (๙๐ คะแนน)

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ คะแนนที่ได้ ๑๙ คะแนน

มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ คะแนนที่ได้ ๒๔.๖๕ คะแนน

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คะแนนที่ได้ ๑๕ คะแนน

มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร คะแนนที่ได้ ๒๐ คะแนน

รวมคะแนน ๗๘.๖๕ คะแนน

คะแนนการประเมินมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ (๑๐ คะแนน)

รวมคะแนน ๑๐ คะแนน

***....รวมคะแนนทั้งสิ้น ๘๘.๖๕ คะแนน.....***

_DSC0356.jpg_DSC0357.jpg_DSC0358.jpg_DSC0359.jpg_DSC0361.jpg_DSC0362.jpg_DSC0364.jpg_DSC0367.jpg_DSC0368.jpg_DSC0369.jpg_DSC0371.jpg_DSC0372.jpg_DSC0374.jpg_DSC0376.jpg_DSC0377.jpg_DSC0380.jpg_DSC0381.jpg

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports