0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 DSC0371

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลพรานกระต่ายจัดกิจกรรม " วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีการปลูกต้นไม้ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อีกทั้งบำรุงต้นไม้ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและผู้ร่วมงานทุกท่าน ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

_DSC0364.jpg_DSC0371.jpg_DSC0372.jpg_DSC0377.jpg_DSC0378.jpg_DSC0383.jpg_DSC0384.jpg_DSC0389.jpg_DSC0393.jpg_DSC0397.jpg_DSC0399.jpg_DSC0400.jpg

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports