01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

เทศบาลตำบลพรานกระต่ายจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

DSC 4633

 

        เทศบาลตำบลพรานกระต่ายจัดประชุมประชาคมระดับตำบลในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย โดยมี
นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล ตัวแทนชุมชนในท้องถิ่นได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่นตนเอง หากมีปัญหาจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel