01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

new

DSC 5583

        เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ ๘ กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย โดยมีนายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดโครงการ นายสิทธิโชค พะโยม รองนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเข้าร่วมในการอบรม เทศบาลตำบลพรานกระต่ายได้รับเกียรติจากนายพิเชฐ พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามข้อระเบียบ กฎหมาย และการส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตในองค์กรและการพัฒนาในเรื่องการบริการประชาชน " เพื่อเป็นการอบรมให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ มีจิตสำนึก ค่านิยมร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อจากนั้นวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมให้พนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่ายทราบ

DSC_5560.JPGDSC_5561.JPGDSC_5565.JPGDSC_5568.JPGDSC_5572.JPGDSC_5576.JPGDSC_5577.JPGDSC_5579.JPGDSC_5583.JPGDSC_5591.JPGDSC_5594.JPGDSC_5605.JPGDSC_5607.JPGDSC_5609.JPGDSC_5613.JPGDSC_5617.JPGDSC_5622.JPGDSC_5630.JPGDSC_5631.JPG

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel