0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 

 

 

 DSC0126

       เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่ายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรานกระต่าย จัดประชุมผู้ปกครองรับเปิดเทอมใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้ชื่อโครงการสร้างเครือข่ายเด็กปฐมวัย โดยมีนายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบและมอบอุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัยให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ที่มาร่วมประชุมเพื่อใส่ป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ทั้งนี้เทศบาลตำบลพรานกระต่ายได้เน้นมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดการแพร่เชื้อโรคดังกล่าวอย่างเข้มข้น ดังนี้

1.จัดให้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ วัดไข้ และอาการป่วย บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกเช้า เพื่อแยกผู้ที่มีอาการป่วยได้หยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

2.ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนในเรื่องการดูแลนักเรียนทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษา

3.สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100% เมื่ออยู่ในสถานศึกษา

4.จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน เพื่อลดความแออัด

5.จัดให้มีจุดในการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ เช่น ภายในห้องเรียน โรงอาหาร เป็นต้น 6.มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ห้องเรียน ของเล่นเด็ก ด้วยน้ำหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูทุกคน

พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาทางด้านการศึกษาด้วย ทางโรงเรียนได้ได้เชิญทันตแพทย์หญิงบุญพร้อม ไพรงาม โรงพยาบาลพรานกระต่าย เป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยเพื่อให้ผู้ปกครองได้ดูแลฟันและสุขภาพของลูกตนเองให้แข็งแรง เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา ให้เด็กเป็นคนเก่ง มีความสุขกับการเรียนและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

 

193755524_273871634482620_4097011357812460915_n.jpg194056539_357751189354215_41808361413815922_n.jpg_DSC0081.jpg_DSC0101.jpg_DSC0103.jpg_DSC0117.jpg_DSC0126.jpg_DSC0128.jpg_DSC0132.jpg_DSC0133.jpg_DSC0141.jpg_DSC0143.jpg_DSC0144.jpg_DSC0148.jpg_DSC0150.jpg_DSC0152.jpg_DSC0153.jpg_DSC0156.jpg_DSC0158.jpg_DSC0159.jpg_DSC0178.jpg

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1