01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

new

DSC 5713

      เทศบาลตำบลพรานกระต่ายจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา ๐๙.๐๐ - 16.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ทั้ง ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เพื่อพบปะและรับฟังการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ รับทราบปัญหา ความต้องการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนในการรับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ การตรวจสุขภาเบื้องต้นให้แก่ประชาชน มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ให้กับผู้สูงอายุ และรับคำร้องจากประชาชน อีกทั้งได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และแจ้งช่องทางในการให้บริการประชาชน เมื่อต้องติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่องานต่างๆ กับเทศบาล 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel