0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง 4 ถนนราษฎร์บำรุง 4/1 ถนนราษฎร์บำรุง 4/2
รวมบ่อพักและงานทางเชื่อมก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 10  ตำบลพรานกระต่าย
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports