01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประชาสัมพันธ์: การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

          ด้วยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เพื่อมาดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย จำนวน 9 ตำแหน่ง  10  อัตรา  ดังนี้

 ประเภทบริหารท้องถิ่น
1. ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  จำนวน  1 อัตรา

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักงานบริหารงานช่าง ระดับกลาง)  จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารสุข ระดับกลาง)  จำนวน 1 อัตรา

ประเภทวิชาการ
1. ตำแหน่ง นิติกร (ปก./ชก.)    จำนวน  1  อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)  จำนวน  1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)   จำนวน  1 อัตรา

ประเภททั่วไป
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)  จำนวน  1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.)  จำนวน  2  อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)  จำนวน 1  อัตรา

          ผู้มีความประสงค์ขอโแน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งในอัตราว่าง สามารถยื่นเอกสารคำร้อง และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อป ระกอบการพิจารณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เบอร์โทรศัพท์  0 5576 1062 ในวันและวเลาราชการ

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel