01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (ITA)

krut

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ITA)

.................................................................................................................

296596769 1112131559657828 4911577274098400738 n

             สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เสร็จเรียบร้อย และได้ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับคะแนนผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๕ เท่ากับ ๙๗.๔๓ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA ( เป็นปีที่ ๓ ) ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ได้คะแนนเท่ากับ ๙๖.๕๐ คะแนน และอยู่ในอันดับที่ ๘  ของจังหวัดกำแพงเพชร อยู่ในระดับดีเยี่ยมและบรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมรความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้มีหน่วยงานทั่วประเทศที่เข้าร่วมประเมินจำนวน ๘,๓๐๓ หน่วยงาน

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel