previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต ทต.พรานกระต่าย

pkt logo

          ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมวด 4 การสำรวจและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 28  มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 23 กหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นที่สมควร และจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

          บัดนี้ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้จัดทำประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพรานกระต่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง