0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรรจงทองสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรรจงทองสวัสดิ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
.................................................

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1