01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑,๙๕๐.๐๐ บาท) ประกาศ ณ วันที่ ๔ เม.ย.๖๕

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

.........................................................................................................................

                    ด้วยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการอนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญวิทยา โดยนายวิริยะ ตันเจริญ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel