0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถ.ปาแดงกลางถึงสุดเขต และถนนป่าแดงกลาง 11

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ ถนนป่าแดงกลางถึงสุดเขต และถนนป่าแดงกลาง 11 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 437 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------------------------------------

 

 

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง