0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณหลังร้านทวีปแอร์ถึงสนามเปตองชุมชนบ้านบ่อมะเฟือง)ฯ

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณหลังร้านทวีปแอร์
ถึงสนามเปตองชุมชนบ้านบ่อมะเฟือง) พร้อมปรับปรุงทางระบายน้ำเดิม และก่อสร้างวางท่อ คสล. ชุมชนบ้านบ่อมะเฟือง หมู่ที่ 1
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...................................................................

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1