01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีคุณสมบัติความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากอำเภอที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ๘๗๘ อำเภอ ส่งเข้ารับการตรวจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

 

1.jpg2.jpg3.jpg

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel