01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก

002

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  (สมศ.) ได้ออกหนังสือเพื่อแสดงการรับรองว่า "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรานกระต่าย" ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2562 - 2566)  "การศึกษาปฐมวัย" ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ออกให้ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

001.png002.png

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel