0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์แห่งความสุข(Happiness Center) บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

 

krut

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมา
..........................................

          ด้วยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์แห่งความสุข(Happiness Center) บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย  อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ 1 - งวดงานที่ 2  เสร็จเรียบร้อยแล้ว

          ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือเพื่อส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดตรวจรับงานจ้าง ในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง