0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรรจงทองสวัสดิ์

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างเหมา
....................................

          ด้วยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรรจงทองสวัสดิ์ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

          ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือเพื่อส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports