01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 

animated bullet 23

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

animated bullet 23รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน สำหรับรอบเดือนตุลาคม 2564)

animated bullet 23รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน สำหรับรอบระยะเวลาเมษายน 2564)

animated bullet 23รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน สำหรับรอบเดือนตุลาคม 2563)

animated bullet 23รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

animated bullet 23รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

animated bullet 23รายงานการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

animated bullet 23รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน สำหรับรอบระยะเวลาเมษายน 2563)

 animated bullet 23รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel