01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 

07 red

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงานสรุปและการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564)

07 redรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565

07 redรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

07 redรายงานการประชุม คณะทำงานและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITAs) ครั้งที่ 1/2565

07 redคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITAs)

07 redรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2564

07 redรายงานผลการปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 และ 9.2 สำหรับการประเมิน ITA

07 redคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 653/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITAs)

07 redรายงานการประชุมคณะทำงานและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 2/2563 (25 พ.ค. 2563)

07 redคำสั่งเทศบาลฯ ที่ 113/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITAs)

07 redรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITAs)

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel