01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 

PERLGREENแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพรานกระต่าย (e-Service [ยื่นคำร้องออนไลน์])

 

PERLGREEN

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำลพรานกระต่าย (117/2558 ลว 10 มี.ค. 2558)

PERLGREEN

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำลพรานกระต่าย (336/2556 ลว 17 พ.ค. 2556)

PERLGREEN

 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

PERLGREEN

 ระเบียบเทศบาลฯ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลขาวสาร พ.ศ. 2549

PERLGREEN

 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลขาวสารของราชการ

PERLGREEN

 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

PERLGREEN

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย (717/2549 ลว 29 ธ.ค. 2549)

PERLGREEN

 คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย (700/2549 ลว 21 ธ.ค. 2549)

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel