01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

        

dot ar

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง ประกาศรายงานผลข้อมูลการจัดบริหารสาธารณะของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ประจำปี 2560

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย (2560)

ประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง การลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

dot arคำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย(2558)

dot arคำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย(2556)

dot arคำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย(2551)

dot arคำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย(2549)

dot arคำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

dot arประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

dot arประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

dot arระเบียบเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๔๔๙

dot arคำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel