01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 

พันธกิจของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

 1. ส่งเสริมและพัฒนางานบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ ให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัว ของท้องถิ่นในอนาคต
 3. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีคุณธรรมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อมุ่งไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 7. การจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในท้องถิ่น
 8. การจัดให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม และส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งสามารถ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
 9. พัฒนาการบริหารจัดการการคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 10. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 11. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 12. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารแบบบูรณาการ
 13. สนับสนุนและส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านและหินอ่อน
 14. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 15. การจัดทำผังเมืองรวม
 16. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 17. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 18. ส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัย
 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel