01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลตำบลพรานกระต่ายจะดำเนินการ

ภารกิจหลักและภารกิจรอง  ที่เทศบาลตำบลพรานกระต่ายจะดำเนินการ

ภารกิจหลักการพัฒนา

- การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส
- การจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น
- การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- การจัดให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม  และส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- การจัดการศึกษา  การกีฬาและนันทนาการ  และการศาสนา
- สนับสนุนส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านและหินอ่อน
- การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ
- ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
- ส่งเสริมจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- การจัดให้มีการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้างอื่น ๆ
- การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อน
- การคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดทำผังเมืองรวม
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การทำการเกษตรปลอดภัย

ภารกิจรอง

- การจัดให้มีการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการก่อสร้างอื่น
- การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
- การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
- การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
- การควบคุมอาคาร
- การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน
- การจัดให้มีการควบคุมตลาด
- การจัดปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- การจัดให้มีและการควบคุมการฆ่าสัตว์
- การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ
- การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ

จากภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ตลอดจนภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตำบลพรานกระต่ายจะดำเนินการ และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยเทคนิค SWOT สามารถนำมากำหนดพันธกิจการพัฒนาส่วนราชการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของภารกิจ  อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ได้ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การอำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ - การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  และการเสริมสร้างสิทธิ  คุณธรรมและจริยธรรม
- การเสริมสร้างสนับสนุนประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วม
- การอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และงานรัฐพิธีต่าง ๆ
- การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การจัดการดูแลอาคาร/สถานที่ของอาคารสำนักงาน
- การให้บริการด้านทะเบียนราษฎร
- การส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาชุมชน/โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และให้การสังคมสงเคราะห์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- การอำนวยความสะดวก  ประสานงาน  และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- การดำเนินงานเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์

2. กองคลัง  ประกอบด้วย

- การบริหารงานคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้โดยจัดทำแผนเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม โดยใช้ระบบสารสนเทศ
- การให้บริการประทับใจด้วยรอยยิ้มและบริการที่มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- การจัดหาพัสดุโดยการยึดแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายหนังสือสั่งการ นโยบายของผู้บริหาร เพื่อเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทันเวลา
- การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เทศบัญญัติ และแผนการเบิกจ่ายเงินอย่างรวดเร็วมีผลให้การเบิกจ่ายเงินทันภายในปีงบประมาณ และรายงานการเงินเป็นปัจจุบันถูกต้อง และเชื่อถือได้
- การใช้ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กองช่าง  ประกอบด้วย

- การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- การสาธารณูปโภค และการก่อสร้าง
- การควบคุมอาคารและผังเมือง
- การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การควบคุมสถานที่กักเก็บและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย

- การจัดระบบบริการด้านสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุกลุ่มเสี่ยงตามช่วงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมดังนี้
     1. บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
     2. บริการด้านการป้องกันโรค
     3. บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป
     4. บริการฟื้นฟูสภาพ
- การสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมด้านสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดล้อม
- การสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- การสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมชาติบำบัด (Nature Care) หรือแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การรักษา ส่งเสริม ติดต่อ ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย
- การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                        5.  กองวิชาการและแผนงาน  ประกอบด้วย

- การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  ให้เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  และมีประสิทธิภาพ
- การจัดทำงบประมาณ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- การจัดการด้านกฎหมายเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้
- การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- การสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการประชาสัมพันธ์
- การจัดระเบียบของงานธุรการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
- การดำเนินการเบิกจ่ายถูกต้องและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
- การจัดระบบควบคุมภายใน
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

                        6.  กองการศึกษา  ประกอบด้วย

- การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
- การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
- การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน โดยการศึกษานอกระบบ
- การส่งเสริมด้านสุขภาพ พลานามัยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
- การส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
- การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่าง ๆ

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel