01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

                        วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย กำหนดไว้ว่า

                   "เทศบาลตำบลพรานกระต่ายเมืองน่าอยู่   เคียงคู่คุณธรรม

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข 

          การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น การพัฒนาเทศบาลตำบลพรานกระต่ายจะสมบูรณ์ได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักและร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเข้าใจในแนวทางของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างจริงจัง อีกทั้ง เทศบาลตำบลพรานกระต่ายยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

          การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลพรานกระต่ายได้ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบลพรานกระต่ายมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจ  ตามหลัก SWOT เทศบาลตำบลพรานกระต่ายได้กำหนดวิธีการในการดำเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 9 ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (มาตรา 16)  ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

1) การจัดให้มีการสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
2) การจัดทำผังเมืองรวม
3) การจัดให้มีการสาธารณูปการ 
4) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
5) การจัดให้มีน้ำสะอาด  หรือการประปา
6) 
การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
7) การควบคุมอาคาร
8) การจัดให้มีตลาด
9) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้     

1) การสนับสนุนและการส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านและหินอ่อน
2) การปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
4) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

1) การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2) การจัดการศึกษา  การกีฬา  และการนันทนาการ  และการศาสนา
3) การจัดให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม  และส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4) การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
5) การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น
6) การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1) การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย
2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
3) การคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) การจัดให้มีการควบคุมตลาด
5) การจัดปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
6) การจัดให้มีและการควบคุมการฆ่าสัตว์
7) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
8) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
9) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
10) การจัดการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
11) การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดภัย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1) การทำการเกษตรปลอดภัย
2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย 
4) การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

1) การจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น
2) ส่งเสริมจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
3) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

1) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ
4) การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพของชีวิตประชาชน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส
2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล
4) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
5) การส่งเสริมกีฬา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

1) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
2) การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
3) การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
4) การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
5) การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล
6) การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ให้ทันสมัย เป็นสากล

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 9 ด้านนี้ เทศบาลตำบลพรานกระต่ายจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นหลัก  ประกอบกับการดำเนินการของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนชุมชน นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารของเทศบาล และวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายเป็นสำคัญ

 

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel