01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1  การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   แนวทางการพัฒนา

1.1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนนรวมทั้งระบายน้ำ

1.2 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร

1.4 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ระบบชลประทาน

1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   แนวทางการพัฒนา

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา

2.2 สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ

   แนวทางการพัฒนา

3.1 การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง

   แนวทางการพัฒนา

4.1 สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและการออกกำลังกาย

4.2 พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้และสร้างการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4.3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

   แนวทางการพัฒนา

5.1 การควบคุม ดูแลรักษาป่าไม้และบริหารจัดการขยะ

5.2 วางแผน จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน้ำ

5.3 บำบัด ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว
   แนวทางการพัฒนา

6.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

6.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

6.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

   แนวทางการพัฒนา

7.1 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น

7.3 ปลูกผังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล

 

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel