01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 

วิสัยทัศน์

 

“เทศบาลตำบลพรานกระต่ายน่าอยู่  เคียงคู่คุณธรรม

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข”

 

 

นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

            1. นโยบายการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  มีแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง  ดังนี้
                                1) จัดให้มีระบบประปาอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดสร้างระบบประปาเพิ่มเติมให้ครอบคลุม
                                2) จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะอย่างทั่วถึง
                                3) จัดให้มีระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาระบบระบายน้ำที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการระบายน้ำที่รวดเร็ว ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ให้มีการขุดลอกคลองที่ตื้นเขินและขุดคลองระบายน้ำเพิ่ม
                                4) จัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและทางเท้าให้ได้มาตรฐานตามหลักสากลปลอดภัยและทั่วถึงทุกพื้นที่ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
                                5) จัดให้มีการแก้ไขปัญหาขยะอย่างมีระบบ การจัดการเก็บขยะในชุมชน ตามถนนและตามซอกซอยอย่างรวดเร็วไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าจนส่งกลิ่นเหม็น พร้อมส่งเสริมระบบการกำจัดขยะที่ทันสมัย  ถูกสุขอนามัย
                                6) จัดทำผังเมืองให้เป็นระบบ วางระบบรองรับการขยายตัวของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย  รวมถึงพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามผังเมืองรวม
 
                2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม  มีแนวทางการพัฒนา ๑๐ แนวทาง  ดังนี้
                                1) ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และสำนึกรักษ์ท้องถิ่นให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
                                2) จัดให้มีการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ขยายปริมาณการรับเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการศึกษา เช่น อาหารกลางวัน จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ระยะสั้น ตามความสนใจของคนในชุมชน โดยจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความรู้
                                3) ส่งเสริมให้บริการด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปโดยการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ มีการคัดกรองโรคต่าง ๆ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลประชากรด้านสาธารณสุข วางแผนการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่
                                4) จัดให้มีการแก้ไขปัญหาและรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันต่าง ๆ และประชาชนในชุมชน
                                5) ส่ง­­เสริมและสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้มีศักยภาพ
                                6) จัดให้มีการสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
                                7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี โดยจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย พร้อมทั้งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การออกกำลังกายตามความต้องการของประชาชนในชุมชน เช่น เปตอง ฟุตบอล มวย แอโรบิค เป็นต้น
                                8) จัดให้มีเวรยามและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยในชุมชนให้เพียงพอทั่วถึง โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชนและการจัดเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุต่างๆ
                                9) ส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                10) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายอาชีพ จัดหาแหล่งจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน
 
                3. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  มีแนวทางการพัฒนา ๖ แนวทาง  ดังนี้
                                1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
                                2) ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ลดงานที่ซ้ำซ้อน เน้นการให้บริการโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน  พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการให้บริการและการปฏิบัติงาน
                                3) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรม หรือส่งเสริมการศึกษาต่อ ยกระดับให้มีความรู้  ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
                                4) ปรับปรุงระบบริหารโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลเป็นแนวทางการบริหารจัดการกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงเป็นธรรมโปร่งใส
                                5) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรม
                                6) จัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชน


 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel