01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

01 gproนางสาวจันทร์รัฐ สุนทรสุข
ผู้อำนวยกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
โทร. 08 1283 8495

 

01 gpro นางสาวจันทร์รัฐ สุนทรสุข
ผู้อำนวยกองคลัง
โทร. 08 1283 8495

  04 พี่ปลานางสาวปาริชาติ อิ้มแตง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 08 1379 9137

  05 กองช่างนายสมชาย มาน้อย
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 08 1786 0181
  07นายสวิง คำขาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 09 4576 7747

             
06 กองวิชาการนางสาววนิดา  ถมอินทร์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 08 6408 8131
  02 กองนางสาวทัศนีย์ วัฒนะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 08 0516 5131
  03 กองนางสาวธัญยธรณ์ บาอินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร. 09 4548 0958
 

 


 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel