previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

PERLGREENประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขอใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

PERLGREENระกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขอใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

PERLGREENประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

PERLGREENประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

PERLGREENประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขอใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

PERLGREENประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขอใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

PERLGREENแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

PERLGREENแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

PERLGREENประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

PERLGREENประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

PERLGREENแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

PERLGREENรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง