previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่น

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่น
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
.......................................

 

 

lawrulespowrowbormanualระเบียบกฎหมายมาตรฐานและการให้บริการสาธารณะของ อปท.

 

 หมวดหมู่     โพสต์  จำนวนโพสต์    
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..... ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..... (1)

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง