0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่น

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่น
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
.......................................

 

 

ข่าวกองคลัง

  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมา
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  5. ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้

lawrulespowrowbormanualระเบียบกฎหมายมาตรฐานและการให้บริการสาธารณะของ อปท.

 

 หมวดหมู่     โพสต์  จำนวนโพสต์    
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..... ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..... (1)

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง