0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
.....................................

 

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
--------------------------------------------

 

 

krutประกาศเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่น
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
.......................................

 

 

หน้าที่ 1 จาก 2

ข่าวกองคลัง

  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. แจ้งตรวจรับงานจ้างเหมา
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  5. ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้

lawrulespowrowbormanualระเบียบกฎหมายมาตรฐานและการให้บริการสาธารณะของ อปท.

 

 หมวดหมู่     โพสต์  จำนวนโพสต์    
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..... ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..... (1)

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง