01-No-Gift-Policy.png
01-No-Gift-Policy.png
0000.png
0000.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
พระราชพิธีฉบับประชาชน.png
localday-pkt-banner.png
localday-pkt-banner.png
dhamrongdham-center.jpg
dhamrongdham-center.jpg
tax-banner.png
tax-banner.png
fire.png
fire.png
3-keep-pkt.png
3-keep-pkt.png
previous arrow
next arrow
Shadow

policy statement

 

PERLGREENรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

PERLGREEN

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

PERLGREENรายงานการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

PERLGREENรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PERLGREENรายงานการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

PERLGREENรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

 

reports planning manual people 1 pktinfo 01
ordinance request info risk 1 annual reports
ita travel